2014/6881 sayılı Kararname Kapsamında Aerosol Üretiminde Kullanılacak L.P.G. yi Üreten Dağıtıcılara Verilecek Raporu Düzenlemeye Yetkili Akredite Laboratuvarlar

Tarih 19/11/2014
Sayı ÖTV-1/2014-3
Kapsam

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ/22

Konusu: 2014/6881 sayılı Kararname Kapsamında Aerosol Üretiminde Kullanılacak L.P.G. yi Üreten Dağıtıcılara Verilecek Raporu Düzenlemeye Yetkili Akredite Laboratuvarlar

Tarihi: 19/11/2014

Sayısı: ÖTV-1/2014-3

İlgili Olduğu Madde: ÖTV Kanunu Madde 12

30/9/2014 tarihli ve 2014/6881 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kararın 1 inci maddesinde 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelindeki vergi tutarı uygulanarak teslim edilen 2711.19.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı “Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.) Diğerleri” isimli malın vergi tutarının, bu malın imalatçılar tarafından aerosol üretiminde kullanılmış olduğunun tespiti halinde, sıfır olarak uygulanacağına yönelik düzenleme yapılmıştır.

Söz konusu Kararnamede düzenlenen indirimli vergi uygulamasından kaynaklanan vergi farklılaştırmasının aerosol üreticilerine iade yöntemi ile uygulanması, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasında Maliye Bakanlığına verilen yetkiye istinaden uygun görülmüş olup bu düzenlemenin uygulama usul ve esasları 36 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

Bu çerçevede Kararname kapsamındaki aerosol üreticilerine, aerosol üretiminde kullanılmaya uygun standardize edilmiş L.P.G. satışı yapmak isteyen dağıtıcılara Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen ve bir örneği Tebliğ ekinde yer alan “Dağıtım İzin Belgesi” verilecektir.

Bununla birlikte bahse konu Tebliğin 3 üncü bölümünde yer alan açıklamalar uyarınca, “Dağıtım İzin Belgesi” talep eden dağıtıcıların söz konusu belgeyi alabilmeleri için diğer şartların yanında bu Tebliğde tanımlanan L.P.G. üretecek kapasitede tesisinin bulunduğuna ve bu tesisten elde edilen numunenin aerosol üretiminde kullanılmaya uygun standardize edilmiş L.P.G. olduğuna dair Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş ve Gelir İdaresi Başkanlığınca ilan edilecek genel ve özel bütçeli idarelere ait laboratuvarlardan alınan raporu ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlığa vermiş olmaları gerekmektedir.

Buna göre “Orta Doğu Teknik Üniversitesi Petrol Araştırma Merkezi Ankara Laboratuvarı” söz konusu raporu vermeye yetkili laboratuvar olarak belirlenmiştir.

Duyurulur.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.