AVUKATIN DIŞARDAN ALDIĞI AVUKATLIK HİZMETİ İÇİN ÖDEDİĞİ BEDELLERİN GELİR VERGİSİ TEVKİFATINA VE KDV\’YE TABİ OLUP OLMAYACAĞI İLE GİDER YAZILMASININ MÜMKÜN OLUP OLMADIĞI HK.

Tarih 08/09/2014
Sayı 39044742-130-2170
Kapsam

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı: 39044742-130-2170  08/09/2014

Konu:Avukatın dışardan aldığı avukatlık hizmeti için ödediği bedellerin gelir vergisi tevkifatına ve KDV’ye tabi olup olmayacağı ile gider yazılmasının mümkün olup olmadığı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, bir banka ile yapmış olduğunuz sözleşme gereğince ilgili Bankanın ipotek işlemlerini yerine getirdiğiniz, bu hizmetin yerine getirilmesi sırasında sunduğunuz avukatlık serbest meslek hizmeti yanında dışarıdan anlaşma yaptığınız avukatlardan da avukatlık hizmeti alındığı belirtilerek, dışarıdan avukatlık hizmeti dolayısıyla ödenen bedeller ile ilgili Bankadan tahsil edilen bedellerin gelir vergisi tevkifatı ile katma değer vergisine tabi olup olmadığı ve dışarıdan alınan avukatlık hizmeti dolayısıyla ödenen bedellerin gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

1-GELİR VERGİLERİ KANUNU AÇISINDAN:

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 67 nci maddesinde, serbest meslek kazancının bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan fark olduğu belirtilmiş, 68 inci maddesinde ise serbest meslek kazancının tespitinde mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderlerin hasılattan indirileceği hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında, vergi tevkifatı yapacaklar sayılmış olup aynı maddenin (2) numaralı bendinde yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılacağı hükme bağlanmış, tevkifat oranı 18 inci madde kapsamına giren serbest meslek işlerinde % 17, diğerlerinde % 20 olarak belirlenmiştir.

Buna göre, ipotek işlemlerinin yerine getirilmesi karşılığında Bankadan tahsil edilen bedellerin hasılat olarak, bu hizmetin yerine getirilmesi için diğer avukatlara ödenen bedellerin gider olarak kayıtlara intikal ettirilmesi, Bankaya verilen avukatlık hizmeti dolayısıyla tahsil edilen bedeller ile diğer avukatlardan alınan hizmet karşılığı ödenen bedellerin gelir vergisi tevkifatına tabi tutulması gerekmektedir.

2- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN:

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesinde; Ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler verginin konusunu teşkil eden işlemler arasında sayılmıştır.

Aynı Kanunun 20/1 inci maddesinde; Teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, 27/5 inci maddesinde; Serbest meslek faaliyetleri için ilgili meslek teşekküllerince tespit edilmiş bir tarife varsa, hizmetin bedelinin, bu tarifede gösterilen ücretten düşük olamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu hükümlere göre, avukatların dava sonunda karşı taraftan tahsil ettikleri de dahil olmak üzere elde ettikleri bütün gelirler serbest meslek kazancı olarak değerlendirilmekte ve katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.

Buna göre, tarafınızdan bankaya verilen avukatlık hizmetinin bir kısmının başka avukatlar aracılığı ile ifa edilmesi halinde hem vermiş olduğunuz avukatlık hizmeti karşılığı bankadan tahsil ettiğiniz bedel hem de sizin hizmet alımında bulunduğunuz avukata ödenen bedel üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.