ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)

ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİGİ
(SIRA NO: 1)
1. Giris
1.1. Bilindigi üzere, 6215 sayılı Bazı Kanunlarda Degisiklik Yapılmasına Dair
Kanunun1 14 üncü maddesi ile degistirilen, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun2“Defter
Tutma Mükellefiyeti” baslıklı 66 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, söz konusu maddede geçen
defterlerin (yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, karar ve isletme defteri) elektronik
ortamda veya dosyalama suretiyle tutulabilecegi ve bu defterlerin açılıs ve kapanıs
onaylarının sekli ve esasları ile bu defterlerin nasıl tutulacagının Sanayi ve Ticaret Bakanlıgı
(640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname3 hükümleri icabı Gümrük ve Ticaret Bakanlıgı) ile
Maliye Bakanlıgınca çıkarılacak müsterek bir tebligle belirlenecegi hükme baglanmıstır.
1.2. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun4 5766 sayılı Kanunun5 17 nci maddesi ile
degisen mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı fıkrası ile Maliye Bakanlıgı; elektronik
defter, kayıt ve belgelerin olusturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazı ile
defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi uygulamasına iliskin usul
ve esasları belirlemeye, elektronik ortamda tutulmasına ve düzenlenmesine izin verilen defter
ve belgelerde yer alması gereken bilgileri internet de dâhil olmak üzere her türlü elektronik
bilgi iletisim araç ve ortamında Maliye Bakanlıgına veya Maliye Bakanlıgının gözetim ve
denetimine tâbi olup, kurulusu, faaliyetleri, çalısma ve denetim esasları Bakanlar Kurulunca
çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenecek olan özel hukuk tüzel kisiligini haiz bir sirkete
aktarma zorunlulugu getirmeye, bilgi aktarımında uyulacak format ve standartlar ile
uygulamaya iliskin usul ve esasları tespit etmeye, bu Kanun kapsamına giren islemlerde
elektronik imza kullanım usul ve esaslarını düzenlemeye ve denetlemeye yetkili kılınmıstır.
1.3. Ayrıca söz konusu fıkrada, Vergi Usul Kanunu ve diger vergi kanunlarında
defter, kayıt ve belgelere iliskin olarak yer alan hükümlerin elektronik defter, kayıt ve
belgeler için de geçerli oldugu; Maliye Bakanlıgının, elektronik defter, belge ve kayıtlar için
diger defter, belge ve kayıtlara iliskin usul ve esaslardan farklı usul ve esaslar belirlemeye
yetkili oldugu hükme baglanmıstır.
1.4. Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci bendinde ise Maliye
Bakanlıgının mükellef ve meslek grupları itibarıyla muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye,
bu Kanuna göre tutulmakta olan defter ve belgeler ile bunlara ilaveten tutulmasını veya
düzenlenmesini uygun gördügü defter ve belgelerin mahiyet, sekil ve ihtiva etmesi zorunlu
bilgileri belirlemeye, bunlarda degisiklik yapmaya; bedeli karsılıgında basıp dagıtmaya veya
üçüncü kisilere bastırıp dagıtmaya veya dagıttırmaya, bunların kayıtlarını tutturmaya bu
defter ve belgelere tasdik, muhafaza ve ibraz zorunlulugu getirmeye veya kaldırmaya, bu
2
Kanuna göre tutulacak defter ve düzenlenecek belgelerin tutulması ve düzenlenmesi
zorunlulugunu kaldırmaya yetkili oldugu hükme baglanmıstır.
1.5. Söz konusu maddenin üçüncü bendinde, Maliye Bakanlıgının, tutulması ve
düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fis veya elektronik bilgi ve
kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında saklanması hususunda izin vermeye
veya zorunluluk getirmeye, bu sekilde tutulacak defter ve kayıtların kopyalarının Maliye
Bakanlıgında veya muhafaza etmekle görevlendirecegi kurumlarda saklanması zorunlulugu
getirmeye, bu konuda uygulama usul ve esaslarını belirlemeye yetkili oldugu hükme
baglanmıstır.
1.6. Diger taraftan Vergi Usul Kanununun 175 inci maddesinin son fıkrasında Maliye
Bakanlıgının, muhasebe kayıtlarını bilgisayar programları aracılıgıyla izleyen mükellefler ile
bu bilgisayar programlarını üreten gerçek ve tüzel kisilerce uyulması gereken kuralları ve
bilgisayar programlarının içermesi gereken asgarî hususlar ile standartları ve uygulamaya
iliskin usul ve esasları belirlemeye yetkili oldugu hükmü yer almaktadır.
1.7. Yukarıda yer alan yetkilere istinaden, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 6762
sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik ortamda
olusturulması, kaydedilmesi, muhafazası ve ibrazına iliskin usul ve esaslar bu Tebligin
konusunu teskil etmektedir.
2. Tanımlar ve Kısaltmalar
Bu Tebligde geçen;
Elektronik Kayıt: Elektronik ortamda tutulan ve elektronik defter ve belgeleri
olusturan, elektronik yöntemlerle erisimi ve islenmesi mümkün olan en küçük bilgi ögesini,
Elektronik Defter: Sekil hükümlerinden bagımsız olarak Vergi Usul Kanununa
ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken
bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütününü,
Baskanlık: Gelir İdaresi Baskanlıgını,
Genel Müdürlük: Gümrük ve Ticaret Bakanlıgı İç Ticaret Genel Müdürlügünü,
TÜBİTAK-UEKAE: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastırma Kurumu – Ulusal
Elektronik ve Kriptoloji Arastırma Enstitüsünü,
Güvenli Elektronik İmza: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun dördüncü
maddesinde tanımlanan elektronik imzayı,
Mali Mühür: 397 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebligi çerçevesinde
Baskanlık için TÜBİTAK-UEKAE tarafından hazırlanan elektronik sertifika alt yapısını,
Elektronik Defter Uygulaması: Baskanlık ve Genel Müdürlük tarafından belirlenen
format ve standartlara uygun olarak olusturulan elektronik defterlere iliskin onay süreçlerinin
yerine getirilmesi amacı ile hazırlanan www.edefter.gov.tr internet adresinde yer alan
uygulamayı,
3
Elektronik Defter Beratı: Bu Tebligde yer alan esaslar çerçevesinde, elektronik
ortamda olusturulan defterlere iliskin olarak, Baskanlık tarafından belirlenen standartlara
uygun bilgileri içeren ve Baskanlık Mali Mührü ile onaylanmıs elektronik dosyayı,
Açılıs Onayı: Hesap döneminin ilk ayına iliskin olarak alınan elektronik defter
beratını,
Kapanıs Onayı: Hesap döneminin son ayına iliskin olarak alınan elektronik defter
beratını,
Zaman Damgası: Bir elektronik verinin, üretildigi, degistirildigi, gönderildigi, alındıgı
ve/veya kaydedildigi zamanın tespit edilmesi amacıyla elektronik sertifika hizmet saglayıcısı
tarafından dogrulanan kaydı,
ifade eder.
3. Uygulamadan Yararlanmaya İliskin Usul ve Esaslar
3.1. Basvuru
3.1.1. Defterlerini elektronik ortamda olusturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz
etmek isteyen gerçek ve tüzel kisi mükelleflerin asagıda yer alan sartları tasımaları
gerekmektedir.
a) Gerçek kisi mükelleflerin 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümleri
çerçevesinde üretilen nitelikli elektronik sertifikaya sahip olmaları,
b) Tüzel kisi mükelleflerin 397 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliginde yer
alan belirlemeler çerçevesinde elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip
olması ve bu çerçevede Mali Mühür temin etmis olması,
c) Elektronik defter tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında
kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almıs bir yazılım olması.
3.1.2. Yukarıda yer alan sartları tasıyanlardan, bu Teblig kapsamında elektronik defter
olusturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyenler, asagıda yer alan bilgi ve belgeler
ile www.edefter.gov.tr internet sitesinde belirtilen Baskanlık veya Genel Müdürlük adresine
yazılı olarak basvuruda bulunacaktır. Gerek görülmesi halinde asagıdakilere ilaveten teknik
bilgi ve belge talebinde bulunulabilir.
a) www.edefter.gov.tr internet adresinde yer alan “Elektronik Defter Uygulaması
Basvuru Formu ve Taahhütnamesi”nin imzalı aslı,
b) Tüzel kisiler için basvuru formunu imzalayan kisi veya kisilerin yetkili oldugunu
gösteren sirket imza sirkülerinin noter tasdikli örnegi (397 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu
Genel Tebligine göre e-fatura uygulamasından yararlanmaya baslayan ve imza sirkülerinde
herhangi bir degisiklik bulunmayan mükellefler için bu sart aranmayacaktır.),
c) Elektronik defterlerin olusturulması sırasında, bu konuda uyumluluk onayı alınmıs
bir yazılımın kullanılması durumunda söz konusu yazılım hakkında yazılımın adı, sürüm
numarası gibi mükellef kullanımına özgü bilgiler,
4
ç) Uyumluluk onayı almamıs bir yazılım kullanılmak istenmesi durumunda, Tebligin
“3.2 Yazılımların Uyumluluk Onayı” baslıklı bölümünde belirtilen belge ve bilgiler.
3.2. Yazılımların Uyumluluk Onayı
3.2.1. Müsterilerinin ihtiyaçları dogrultusunda özel veya paket yazılım üreten yazılım
üreticileri ile yazılımlarını kendi gelistiren mükellefler, bu Tebligde belirtilen esaslara uygun
elektronik defter olusturan, kaydeden, onaylayan, muhafaza eden yazılımların Baskanlık
tarafından onaylanması amacıyla asagıda yer alan bilgi ve belgeler ile www.edefter.gov.tr
internet sitesinde yer alan adrese yazılı olarak basvuruda bulunacaktır.
a) Onay talebine iliskin yazılı dilekçe,
b) Yazılımın adı, sürüm numarası gibi ayırt edici özellikleri,
c) Onayı istenen yazılım ile ilgili olarak asagıda yer alan bilgileri içeren teknik
doküman veya dokümanlar,
1) Yazılımın gelistirilmesinde kullanılan programlama dili, dosya sistemi, çalıstıgı
isletim sistemi gibi genel özellikleri,
2) Bu Tebligde yer alan olusturma, kaydetme, onaylama, muhafaza ve ibraz gibi temel
süreçlere ait is akıs semaları,
ç) Teblig çerçevesinde belirlenen format ve standartlara uygun olarak ve onaya
sunulan yazılım tarafından olusturulan elektronik imzalı veya mali mühürlü elektronik defter
örnekleri,
d) Gerek duyulması halinde onaylanması istenen yazılımın kuruluma hazır bir örnegi.
3.2.2. Asagıda sayılan hususlarda yapılacak testleri basarılı bir sekilde tamamlayan
yazılımlara uyumluluk onayı verilecektir.
a) www.edefter.gov.tr internet adresinden duyurulan kılavuzlarda öngörülen veri
standartları ve formata uygun olarak olusturma,
b) Elektronik defterlerin üretilmesi, kaydedilmesi ve bunların ibrazına iliskin sartları
saglama,
c) Mali mühür, elektronik imza, mobil imza ve zaman damgası kullanımının dogru bir
sekilde gerçeklestirilmesi,
ç) www.edefter.gov.tr adresinde açıklanan Elektronik Defter Uygulaması onay
süreçlerine iliskin islemleri yerine getirme,
d) Duyurulan diger sartların yerine getirilmesi.
3.2.3. Yazılımların testleri üreticileri tarafından yaptırılacak ve testi basarılı biçimde
tamamlayanlar www.edefter.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. İlan edilen yazılımlar
aracılıgı ile elektronik defter tutacakların ayrıca test yapmalarına gerek bulunmamaktadır.
Kendi yazılımını kendisi gelistiren mükelleflerin test sürecini basarılı bir sekilde
tamamlayanlar internet sitesinden ilan edilmeyecektir.
5
Uyumluluk onayları ile ilgili test planı, test süreci ve ilgili diger teknik dokümanlar
www.edefter.gov.tr adresinden duyurulacaktır.
3.3. Elektronik Defter Olusturma
3.3.1. Bu Teblig kapsamında kendilerine izin verilenler, www.edefter.gov.tr internet
adresinde duyurulan format ve standartlara uygun olarak ve aylık dönemler itibarıyla
elektronik defterlerini olusturmaya ve saklamaya baslayacaklardır. Defterlerini elektronik
defter biçiminde tutmaya baslayanlar, söz konusu defterlerini kâgıt ortamında tutamazlar.
3.3.2. Elektronik defter tutma sürecinde hesap döneminin ilk ayının beratının alınması
açılıs onayı, son ayının beratının alınması ise kapanıs onayı yerine geçer.
3.3.3. Uygulamadan yararlananlar, aylık dönemler itibarıyla olusturdukları elektronik
defterler için, asagıda yer alan adımları izleyerek berat almak ve bunları istenildiginde ibraz
etmek üzere muhafaza etmek zorundadırlar.
a) Gerçek kisiler elektronik defterlerini, ilgili oldugu ayı takip eden ayın son gününe
kadar (Aralık ayına iliskin defterler gelir vergisi beyannamesinin verilme süresinin sonuna
kadar) kendilerine ait güvenli elektronik imza ile imzalar.
b) Tüzel kisiler elektronik defterlerini, ilgili oldugu ayı takip eden ayın son gününe
kadar (Hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verilme
süresi sonuna kadar) kendilerine ait mali mühür ile onaylar.
c) İmzalı veya mühürlü defterler için berat dosyaları olusturulur ve bu dosyalar
Elektronik Defter Uygulaması aracılıgı ile Baskanlıgın onayına sunulur.
ç) Baskanlık mali mührünü de içeren beratlar elektronik defter tutanlar tarafından
indirilerek istenildiginde ibraz edilmek üzere ilgili oldugu elektronik defterler ile birlikte
muhafaza edilir.
3.3.4. Aylık dönem, sadece onaya sunulan ayın defter kayıtlarını ifade etmekte olup,
önceki aylara ait kayıtları içermez. Ancak, hesap dönemi veya takvim yılı içinde, defterlerini
elektronik ortamda olusturmaya baslayanlar, izleyen ilk ayda olusturacakları elektronik
defterlerde, ilgili hesap döneminin basından içinde bulundukları döneme kadar
gerçeklestirilen tüm kayıtlara yer vereceklerdir. Ayrıca elektronik defter tutmaya basladıkları
tarih itibarıyla eski defterlerine kapanıs tasdiki yaptıracaklardır.
3.3.5. Yukarıda sayılan adımların neticesinde olusturulan elektronik defterler,
Baskanlık tarafından onaylanan beratları ile birlikte Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret
Kanunu kapsamında geçerli kanuni defter olarak kabul edilecektir.
3.3.6. Baskanlık tarafından gerçeklestirilen berat verme islemi, ilgili defterlerde yer
alan kayıtların içerik ve gerçege uygunluk denetimi anlamına gelmemekte ve herhangi bir
vergi incelemesini veya diger incelemeleri ifade etmemektedir.
3.3.7. Herhangi bir kesinti veya sistem arızası nedeni ile beratların Baskanlık
tarafından onaylanması isleminin gerçeklestirilememesi durumunda söz konusu beratlar,
güvenli elektronik imza (gerçek kisiler için) veya mali mühür (tüzel kisiler için) ile zaman
damgalı olarak imzalanacak veya onaylanacaktır. Bu kapsamda kullanılacak olan zaman
damgaları TÜBİTAK-UEKAE’den temin edilecektir. Beratların, Baskanlıga sunumunu
6
engelleyen kesinti veya arıza durumunun ortadan kalkmasını takiben ilgili beratların tekrar
Baskanlık onayına sunulması islemi gerçeklestirilecektir.
4. Elektronik Defterlerin Muhafazası ve İbrazı
4.1. Bu Teblig kapsamında, elektronik defter olusturma konusunda izin alanlar,
muhafaza ve ibraz ödevlerini yerine getirirken asagıdaki hususlara uygun hareket etmek
zorundadırlar.
a) Elektronik defterler, istenildiginde ibraz edilmek üzere ilgili oldugu beratları ile
birlikte muhafaza edilmek zorundadır.
b) Elektronik defterler ile beratlarının veri bütünlügünün saglanması ile kaynagının
inkâr edilmezligi, güvenli elektronik imza veya mali mühür ile garanti altına alındıgı için
elektronik defterlerin kâgıt ortamında saklanmayacaktır.
c) Defterlerini elektronik ortamında tutanlar, elektronik defterlerini ve ilgili beratlarını
vergi kanunları, Türk Ticaret Kanunu ve diger düzenlemelerde yer alan süreler dâhilinde
elektronik, manyetik veya optik ortamlarda muhafaza ve istenildiginde elektronik, manyetik
veya optik araçlar vasıtasıyla eksiksiz ve okunabilir sekilde ibraz etmekle yükümlüdür.
ç) Muhafaza ve ibraz yükümlülügü, elektronik defterlerin ve beratların dogruluguna,
bütünlügüne ve degismezligine iliskin olan her türlü elektronik kayıt ve veri, (elektronik imza
ve mali mühür degerleri dâhil) veri tabanı dosyası, saklama ortamı ile dogrulama ve
görüntüleme araçlarının tümünü kapsamakta olup, elektronik defterlere istenildiginde
kolaylıkla erisebilmeyi, anlasılabilir ve eksiksiz bir biçimde görüntüleyebilmeyi ve okunabilir
kâgıt baskılarını üretebilmeyi saglayacak biçimde yerine getirilmelidir.
d) Elektronik defterler ve beratların elektronik defter izni verilenlerin kendilerine ait
bilgi islem sistemlerinde muhafaza edilmesi mecburi olup, üçüncü kisiler nezdinde ya da yurt
dısında muhafaza islemi Baskanlık ve Genel Müdürlük açısından herhangi bir hüküm ifade
etmemektedir. Muhafaza yükümlülügünün Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve
Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının geçerli oldugu yerlerde yerine getirilmesi zorunludur.
5. Elektronik Defter İzninin İptali
5.1. Elektronik defter olusturma izni bulunmakla birlikte, bu Tebligde belirtilen veya
bu Teblig kapsamında Baskanlık ve Genel Müdürlük tarafından belirlenen usul ve esaslara
uymayan ve yapılacak uyarıya ragmen gerekli tedbirleri almayanların, elektronik defter
olusturma izinleri yapılacak degerlendirme üzerine iptal edilebilir. İzinleri iptal edilenler, bir
yıl süre ile Elektronik Defter Uygulamasından yararlanamazlar.
6. Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler
6.1. Elektronik defter olusturulurken, bu Tebligde belirtilmeyen hususlarda süreler
basta olmak üzere Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanununda yer alan hükümlere
uyulması zorunludur.
6.2. Bu Tebligde yer alan usul ve esaslara aykırı biçimde elektronik defter olusturan
veya olusturdukları elektronik defterleri yetkili makamların istegi üzerine ibraz etmeyenler
hakkında, isledikleri fiile göre Vergi Usul Kanununun ve Türk Ticaret Kanununun ilgili
hükümleri uygulanır.
7
6.3. Elektronik defter tutanlar bu Teblig çerçevesinde olusturdukları elektronik
defterlerde yer verdikleri bilgilerin gerçek duruma uygunlugunu saglamaktan sorumlu olup,
bu kapsamda Baskanlıgın herhangi bir sorumlulugu bulunmamaktadır. Elektronik defter
beratı, elektronik defterlerin degismezligini ispat etmeye yönelik olup, elektronik defterlerin
içerigine yönelik bir onayı ifade etmemektedir.
6.4. Maliye Bakanlıgı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlıgı gerek görmesi halinde, bu
Tebligde belirlenen esaslar ile sınırlı olmak üzere, uygulamadan yararlananların bilgi islem
sistemlerini denetleme yetkisine sahiptir. Elektronik defter tutanlar bu denetimler sırasında,
gerekli her türlü imkânı (uygun donanım ve yazılımlar, terminallere ulasım izinleri ve uzman
personel gibi) saglamak zorundadır. Bu kapsamdaki denetim yetkisi mahallinde
kullanılabilecegi gibi, bu süreçte uzaktan erisim yöntemlerinin kullanılması da istenilebilir.
6.5. Uyumluluk testini geçen yazılımların gerekli sartları sürekli olarak tasımaları için
bu yazılımların üreticilerinin ve kullanıcılarının gerekli önlemleri almaları zorunludur.
6.6. Bu Teblig kapsamında elektronik defter olusturanlar, bilgi islem sistemini
olusturan yazılım, donanım, dosya, dokümantasyon ve benzeri unsurları, hiçbir sekilde
kısmen veya tamamen denetim elemanlarının veya Maliye Bakanlıgı ve Gümrük ve Ticaret
Bakanlıgınca görevlendirilecek personelin erisimini ve denetlemesini engelleyecek bir
sözlesme veya lisansa konu edemez.
7. Diger Hususlar
a) Elektronik defter tutanlar, elektronik defterlere ait kayıtların bozulması, silinmesi,
zarar görmesi, islem görememesi halleri ile olaganüstü durumların meydana gelmesi halinde,
durumu on bes gün içinde Baskanlıga bildirmek ve kayıtları nasıl tamamlayacagına iliskin
ayrıntılı bir plan sunmak zorundadır.
b) Elektronik defter tutanlar, elektronik defterlerin olusturulması sırasında
kullandıkları bilgi islem sisteminin saglıklı biçimde çalısabilmesi ile ilgili yeterli güvenlik
önlemlerini almakla yükümlüdür.
c) Elektronik defter tutanlar, elektronik defterlerini olusturdukları ve muhafaza
ettikleri bilgi islem sistemlerinin haczedilmesi veya bu sistemlere yetkili mercilerce el
konulması halinde, durumu en geç üç is günü içerisinde Baskanlıga bildirmek zorundadır.
ç) Elektronik defter tutanlar, kanunlarla yetkili kılınan kurum ve kisilerin talebi
üzerine elektronik defterlere ait bilgilerin olusturulması veya muhafazası sırasında kullanılan
donanımların bulundugu adres veya adreslerde inceleme ve tespit yapılabilmesi için gerekli
olacak her türlü teknik ve fiziki imkânı (uygun donanım ve yazılımlar, terminallere ulasım
izinleri ve uzman personel gibi) sunmak zorundadır.
d) Önceden haber verilmek ve hazırlıklar için yeterli zaman tanınmak kaydıyla,
elektronik defterlere iliskin format ve standartlarda degisiklik yapılabilecegi gibi elektronik
defter olusturma süreçleri ile veri güvenligine iliskin standartlara uyma zorunlulugu
getirilebilir. Bu zorunluluk mükellef grupları itibarıyla farklılastırılabilir.
e) Elektronik defter tutanların faaliyet hacmi, teknolojik kısıtlar ve benzeri nedenlerle,
basta veri bütünlügü, kaynagın ve içerigin garanti altına alınması olmak üzere elektronik
defter olusturulması, kaydedilmesi, onaylanması, muhafazası ve ibrazı ile ilgili olarak mali
8
mühür veya elektronik imza yerine baska yöntemlerin kullanılmasına karar verilebilecegi gibi
uygulamadan yararlanmaya iliskin özel esaslar belirlenebilir.
f) Bu Teblig kapsamında, www.edefter.gov.tr adresinde duyurulan defterler elektronik
ortamda tutulabilir.
g) Elektronik ortamda olusturulması, kaydedilmesi, muhafazası ve ibrazına izin
verilen defterler ile bu defterlerin elektronik ortamda olusturulmasına iliskin standartlar,
teknik kılavuzlar ve kurallar www.edefter.gov.tr adresinde duyurulur.
g) İstenilmesi halinde, elektronik defter kayıtlarına kaynak teskil eden kayıt ve
verilerin de Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında ibraz edilmesi
zorunludur.
h) Gerekli görülen durumlarda, elektronik defterler ile elektronik defterlerde yer alan
bilgilere iliskin olarak belirlenecek standartlara uygun üretilecek diger raporların ibrazı,
elektronik defter tutanlara ait bilgi islem sistem veya sistemlerine sürekli erisimin saglanması
sureti ile istenebilir. Bu kapsamda, ifade edilen erisimin saglanması için kullanılacak yöntem
ve teknolojiler ile ibraz yükümlülügünün yerine getirilmesi ile ilgili süreçler
www.edefter.gov.tr adresinde açıklanır. Elektronik defter tutanların bilgi islem sistemine
erisim ile ilgili yetki, sektörler, mükellef grupları veya faaliyet hacimleri itibarıyla
kullanılabilir.
i) Elektronik defter uygulamasının altyapısı ve isleyisi göz önünde bulundurularak,
ilgilisine bilgi verilmek suretiyle, uygulamadan yararlanmak isteyenlerin basvurularının
cevaplanması belli bir süre ertelenebilir veya basvuruları sıraya konulabilir. Önceden haber
verilmek ve hazırlıklar için yeterli zaman tanınmak kaydıyla, uygulama ile ilgili her türlü
standart ile diger teknik konularda genel veya özel degisiklikler yapılabilecegi gibi
uluslararası standartlara uyma zorunlulugu getirilebilir.
ı) Bu Tebligde belirtilen sartları yerine getiren mükelleflerden kendisine izin
verilenler 01/01/2012 tarihinden itibaren elektronik defter tutmaya baslayabilirler.
8. Yürürlükten kaldırılan teblig ve yürürlük
Bu Tebligin yayım tarihi itibarıyla 361 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebligi7
yürürlükten kaldırılmıstır.
Bu Teblig yayımı tarihinde yürürlüge girer.
Teblig olunur.
——————————
1 12/4/2011 tarihli ve 27903 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıstır.
2 9/7/1956 tarihli ve 9353 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıstır.
3 8/6/2011 tarihli ve 27958 sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanmıstır.
4 10/1/1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıstır.
5 6/6/2008 tarihli ve 26898 sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanmıstır.
6 5/3/2010 tarihli ve 27512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıstır.
7 11/7/2006 tarih ve 26225 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıstır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.