ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN KDV İSTİSNASI

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 18.03.1998
SAYI : B.07.0.GEL.0.55/5517-1651/10367
KONU : Üniversite hastanelerinin kuruluş
amaçlarına uygun teslim ve hizmetlerinin KDV’den
istisna olup olmadığı hk.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL SEKRETERLİĞİNE
PERSONEL VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI
ANKARA

İLGİ : 27.01.1998 gün ve A.01.0.GNS.0.12.00.02/899 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ve ekleri incelendi.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesinin 1. bendinde sayılan kurum ve kuruluşlar arasında yer alan üniversitelerin, maddenin 2-a bendinde belirtilen “hastane işletmek” suretiyle ifa ettikleri kuruluş amaçlarına uygun teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden istisna olup, aynı Kanunun 17/2-b maddesi ile de söz konusu kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifalarının katma değer vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, söz konusu üniversitenin hastane işletmek suretiyle ifa ettiği teslim ve hizmetler Kanunun 17/2-a maddesi gereğince katma değer vergisinden istisnadır. Ancak bu istisna kısmi nitelik taşımakta olduğundan hastane her türlü mal ve hizmet alımları için katma değer vergisi ödemekte ve hastalardan katma değer vergisi tahsil edemediğinden kendi alımları nedeniyle yüklendiği katma değer vergisini de indirim konusu yapamamaktadır. Mükellefçe yüklenilen, ancak indirilemeyen bu vergi gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilmektedir.

Dolayısıyla, hastane tarafından kurumunuza verilen sağlık hizmetleri nedeniyle kurum adına düzenlenen belgelerde ayrıca katma değer vergisi hesaplanması mümkün değildir. Ancak, hastanenin mal ve hizmet alımlarına ait olarak yüklenip indirim konusu yapamadığı katma değer vergisini, fiyat belirlenmesinde dikkate alabileceği tabiidir. Öte yandan, fiyat belirlemesi veya belirlenen fiyatın Kurumunuzca değerlendirilmesi hususu vergileme esaslarını ilgilendirmemektedir.

Bilgi edinilmesini arz ederim.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.