VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 421)

1. Giris
1.1. Elektronik fatura kullanımına iliskin usul ve esasları belirleyen ve 5/3/2010 tarihli ve 27512 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebligi (Sıra No: 397) ile anonim ve limited sirketlerin elektronik
fatura olusturmalarına, alıcısına iletmelerine, muhafaza ve istenildiginde ibraz etmelerine izin
verilmistir. 28/6/2012tarihli ve 28337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliginde Degisiklik Yapılmasına Dair Genel Tebligi (Sıra No: 416) ile de 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi
Usul Kanununun 232 nci maddesi kapsamında fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflere elektronik fatura
uygulamasından yararlanma hakkı tanınmıstır.
1.2. Diger taraftan, 13/12/2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Defter Genel
Tebligi (Sıra No:1) ile Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulması zorunlu olan defterlerden www.edefter.gov.tr
internet adresinde format ve standardı yayımlanan defterlerin elektronik ortamda olusturulmasına iliskin usul ve
esaslar belirlenerek elektronik defter kullanımına izin verilmistir.
1.3. Mükelleflerin vergi kanunlarına uyumlarının artırılması ile kayıt dısılıgın izlenerek önlenmesi amacıyla,
elektronik fatura kullanma ve elektronik defter tutma zorunlulugu getirilmesi bu Tebligin konusunu teskil etmektedir.
2. Yetki
2.1. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının 1 inci bendinde, Maliye
Bakanlıgının mükellef ve meslek grupları itibarıyla muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye, aynı Kanuna göre
tutulmakta olan defter ve belgeler ile bunlara ilaveten tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördügü defter ve
belgelerin mahiyet, sekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye, bunlarda degisiklik yapmaya; bedeli
karsılıgında basıp dagıtmaya veya üçüncü kisilere bastırıp dagıtmaya veya dagıttırmaya, bunların kayıtlarını
tutturmaya, bu defter ve belgelere tasdik, muhafaza ve ibraz zorunlulugu getirmeye veya kaldırmaya, yine aynı
Kanuna göre tutulacak defter ve düzenlenecek belgelerin tutulması ve düzenlenmesi zorunlulugunu kaldırmaya yetkili
oldugu hükme baglanmıstır.
2.2. Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının 3 üncü bendinde Maliye
Bakanlıgının, tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fis veya elektronik bilgi
ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk
getirmeye, bu sekilde tutulacak defter ve kayıtların kopyalarının Maliye Bakanlıgında veya muhafaza etmekle
görevlendirecegi kurumlarda saklanması zorunlulugu getirmeye, bu konuda uygulama usul ve esaslarını belirlemeye
yetkili oldugu hükme baglanmıstır.
2.3. Öte yandan aynı Kanunun mükerrer 242 nci maddesinin ikinci fıkrası ile Maliye Bakanlıgı; elektronik
defter, kayıt ve belgelerin olusturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazı ile defter ve belgelerin
elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi uygulamasına iliskin usul ve esasları belirlemeye, elektronik ortamda
tutulmasına ve düzenlenmesine izin verilen defter ve belgelerde yer alması gereken bilgileri internet de dâhil olmak
üzere her türlü elektronik bilgi iletisim araç ve ortamında Maliye Bakanlıgına veya Maliye Bakanlıgının gözetim ve
denetimine tâbi olup, kurulusu, faaliyetleri, çalısma ve denetim esasları Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir
yönetmelikle belirlenecek olan özel hukuk tüzel kisiligini haiz bir sirkete aktarma zorunlulugu getirmeye, bilgi
aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya iliskin usul ve esasları tespit etmeye, aynı Kanun
kapsamına giren islemlerde elektronik imza kullanım usul ve esaslarını düzenlemeye ve denetlemeye yetkili
kılınmıstır. Söz konusu fıkrada ayrıca, Vergi Usul Kanunu ve diger vergi kanunlarında defter, kayıt ve belgelere iliskin
olarak yer alan hükümlerin elektronik defter, kayıt ve belgeler için de geçerli oldugu; Maliye Bakanlıgının, elektronik
defter, belge ve kayıtlar için diger defter, belge ve kayıtlara iliskin usul ve esaslardan farklı usul ve esaslar belirlemeye
yetkili oldugu hükme baglanmıstır.
3. Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunlulugu
3.1. Kapsama Giren Mükellefler
3.1.1. Yukarıda yer verilen yetkilere istinaden Bakanlıgımızca asagıda sayılan mükellef gruplarına elektronik
defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunlulugu getirilmistir.
a) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yag lisansına sahip olanlar ile
bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satıs
hasılatına sahip olanlar.
b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, insa
veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10
Milyon TL brüt satıs hasılatına sahip olanlar.
3.1.2. Bu Teblig kapsamında zorunluluk getirilen mükelleflerden mal alan 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluslar ile iktisadi kamu
kuruluslarının elektronik fatura uygulamasından yararlanma ve elektronik defter tutma zorunlulugu bulunmamaktadır.
3.1.3. Bu Teblig veya 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebligi kapsamında elektronik fatura
uygulamasından yararlanan mükelleflerin birbirlerine yapmıs oldukları mal teslimi veya hizmet ifaları için elektronik
fatura düzenlemeleri zorunludur.
3.1.4. Elektronik Fatura Uygulamasından yararlanan kayıtlı kullanıcıların güncel listesi www.efatura.gov.tr
internet adresinden yayımlanacaktır.
3.1.5. Elektronik Fatura Uygulamasından yararlanan mükellefler fatura düzenlemeden önce muhatabın
www.efatura.gov.tr internet adresinde yer alan kayıtlı kullanıcı listesine kayıtlı olup olmadıgını kontrol edecekler,
kayıtlı kullanıcı ise elektronik fatura, kayıtlı kullanıcı degilse kâgıt fatura düzenleyeceklerdir.
3.1.6. Bu Teblig kapsamındaki mükelleflerden mal veya hizmet alan ve belirlenen hadlerin altında kalan
mükelleflerin de istemeleri halinde elektronik defter ve elektronik fatura uygulamalarından yararlanabilecekleri
tabiidir.
3.2. Elektronik Fatura ve Elektronik Deftere Geçis Süresi
3.2.1. 3.1. bölümde yer alan zorunluluk kapsamına giren mükelleflerin;
a) Elektronik fatura uygulamasına 2013 takvim yılı (1/9/2013 tarihi itibariyle Gelir idaresi Baskanlıgı’na
basvurulması gerekmektedir.)

b) Elektronik defter uygulamasına ise 2014 takvim yılı (Elektronik defter yazılımlarını kendi gelistiren
mükelleflerin 1/9/2014 tarihi itibariyle elektronik defter test süreçlerini basarı ile tamamlamıs olmaları gerekmektedir.)
içerisinde geçmeleri zorunludur.
4. 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliginde Yapılan Degisiklikler
4.1. 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliginin üçüncü bölümünün son paragrafı asagıdaki sekilde
degistirilmistir.
“Elektronik Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin birbirlerinden aldıkları mallar ve sagladıkları
hizmetler için 1/9/2013 tarihinden itibaren elektronik fatura göndermeleri ve almaları zorunludur. Elektronik fatura
uygulamasına kayıtlı olan mükellefler elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere yaptıkları mal
teslimi ve hizmet ifası için genel hükümler çerçevesinde kagıt fatura düzenlemeye devam edeceklerdir.”
4.2. 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliginin 5.1.1. bölümünün ilk paragrafından sonra gelmek
üzere asagıdaki iki paragraf eklenmistir.
“Bununla birlikte mükellefler, elektronik fatura gönderme ve alma islemlerini teknik yeterlilige sahip,
Baskanlıktan özel entegrasyon izni almıs mükelleflerin bilgi islem sistemi vasıtasıyla da gerçeklestirebilirler. Özel
entegrasyon izni almak isteyen mükellefler e-Fatura Uygulamasına basvuru için gerekli belgelerin yanında özel
entegrasyon talebini içeren bir dilekçe ve ekinde Özel Entegrasyon Bilgi İslem Sistem Raporu (BİS) ile Baskanlıga
basvuru yapacaklardır. Özel entegrasyon yapmak isteyen mükelleflerin www.efatura.gov.tr internet adresinde
yayımlanan kılavuzlara uygun bilgi islem altyapısını kurmaları zorunludur. Baskanlık özel entegrasyon yapan
mükellefler için ilave yükümlülük belirlemeye ve istediginde ulusal ve uluslararası standartlara uyma zorunlulugu
getirmeye yetkilidir. Mükellefin, elektronik fatura gönderip alma islemini özel entegrasyon izni alan mükelleflere ait
bilgi islem sistemi vasıtasıyla gerçeklestirmesi, muhafaza ve ibraz ödevlerini ortadan kaldırmaz. Elektronik fatura
gönderip alma isleminde kullanılan bilgi islem sistemi yazılım ve donanım alt yapısının Türkiye Cumhuriyeti sınırları
içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli oldugu yerlerde bulunması zorunludur. Özel entegrasyon izni
alan mükelleflerin listesi www.efatura.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.
Bilgi islem sistemi yurt dısından yönetilen mükelleflerin elektronik fatura uygulamasından entegrasyon
yöntemiyle yararlanma konusundaki durumları yapacakları basvuru üzerine Baskanlıkça degerlendirilerek elektronik
fatura gönderip almalarına izin verilebilecektir.”
4.3. 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliginin 6. bölümünün üçüncü paragrafının sonuna gelmek
üzere asagıdaki cümle eklenmistir.
“Bu yükümlülük, elektronik faturaların üçüncü kisiler nezdinde muhafaza edilmesi durumunda muhafaza eden
için de yasal süreler içinde geçerlidir.”
4.4. 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliginin 6. bölümünün dördüncü paragrafı asagıdaki
sekilde degistirilmis, besinci ve altıncı paragraflar eklenmistir.
“Mükelleflere ait elektronik faturaların yine mükelleflere ait bilgi islem sistemlerinde saklanması esas olup
üçüncü kisiler nezdinde de elektronik saklama yapılabilecektir. Baska mükelleflerden elektronik saklama hizmetinin
alınması mükelleflerin elektronik faturalarının muhafaza ve ibraz sorumlulugunu ortadan kaldırmaz. Elektronik
faturaların muhafazasının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli
oldugu yerlerde yapılması zorunludur. Bu zorunluluk yurt dısında ikincil bir arsivleme yapılmasına engel teskil etmez.
Baska mükelleflere ait elektronik faturaları saklama hizmeti verenler elektronik fatura uygulamasını bilgi
islem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle kullanmak zorundadır. Elektronik Fatura Saklama Hizmeti verecek
mükelleflerin Baskanlıga “Elektronik Fatura Saklama Hizmeti Basvuru Formu ve Taahhütnamesi” ile basvuru yaparak
saklama izni almaları zorunludur. Bu amaçla basvuru yapacak mükelleflerin basvuru dilekçesi ekinde Bilgi İslem
Sistem Raporunu (BiS) göndermesi gerekmektedir. Baskanlıktan elektronik fatura saklama hizmeti izni almadan
saklama yapılması Baskanlık nezdinde hüküm ifade etmez. Saklama izni alan mükelleflerin listesi www.efatura.gov.tr
internet adresinden yayımlanacaktır. Saklama kosulları ve saklama hizmeti verecek mükellefin uyması gereken diger
kurallar www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.
Gerekli görülen durumlarda, elektronik fatura saklama hizmeti verenlerden elektronik fatura bilgilerine iliskin
olarak belirlenecek standartlara uygun üretilecek raporların ibrazı, elektronik fatura saklama hizmeti verenlere ait bilgi
islem sistem veya sistemlerine sürekli erisimin saglanması sureti ile istenebilir. Bu kapsamda, ifade edilen erisimin
saglanması için kullanılacak yöntem ve teknolojiler ile ibraz yükümlülügünün yerine getirilmesi ile ilgili süreçler
www.efatura.gov.tr adresinde açıklanır. Elektronik fatura saklama hizmeti verenlerin bilgi islem sistemine erisim ile
ilgili yetki, sektör, mükellef veya faaliyet hacimleri itibarıyla kullanılabilir. Baskanlık elektronik fatura saklama
hizmeti veren mükellefler için ilave yükümlülük belirlemeye ve istediginde ulusal ve uluslararası standartlara uyma
zorunlulugu getirmeye yetkilidir. Maliye Bakanlıgı gerek görmesi halinde, bu Tebligde belirlenen esaslar ile sınırlı
olmak üzere, baska mükelleflere ait elektronik faturaları saklama hizmeti verenlerin bilgi islem sistemlerini denetleme
yetkisine sahiptir.”
5. Sorumluluk ve Cezai Yaptırımlar
5.1. 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebligi kapsamında bilgi islem sistemlerinin entegrasyonu
yöntemiyle elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükellefler, sistemlerini kesintisiz 7 gün 24 saat fatura ve
ilgili mesajları alabilir ve gönderebilir halde açık tutmak zorundadırlar. Mücbir sebepler dısında bu zorunluluga
uymayan mükelleflerin entegrasyon izinleri iptal edilecek olup, elektronik fatura uygulamasını sadece portal
yöntemiyle kullanabileceklerdir.
5.2. Bilgi islem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle elektronik fatura uygulamasından yararlanan
mükellefler, sistemleri üzerinde yapacakları bakım, onarım, gözden geçirme vb. islemler nedeniyle sistemlerine erisim
kesintiye ugrayacak ise bu kesintiden önceki üç isgünü içerisinde hangi tarihte ve ne kadar süreyle sistemlerinin
kesintiye ugrayacagını Gelir İdaresi Baskanlıgı’na bildirmekle yükümlüdürler. Kesinti süresi hiçbir surette iki günü
asamaz.
5.3. Elektronik fatura ve elektronik deftere iliskin olarak bu Teblig ile getirilen zorunluluklara uymayanlar
hakkında, Vergi Usul Kanununun ceza hükümleri tatbik olunur.
5.4. Elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunlulugu getirilen mükellefler elektronik fatura
uygulamasına kayıtlı olan diger mükelleflere kâgıt ortamında fatura düzenleyemezler; düzenlemeleri halinde kâgıt
ortamında düzenlenen bu faturalar hiç düzenlenmemis sayılır.
5.5. Elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunlulugu getirilen mükelleflerin elektronik fatura
uygulamasına kayıtlı olan diger mükellefler tarafından gönderilen elektronik faturaları almaları zorunludur. Bu
zorunluluga uymayan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerinde belirtilen fatura almayan
mükelleflere tatbik olunan cezai hükümlerin uygulanacagı tabiidir.
5.6. Bu Teblig ile elektronik defter tutma zorunlulugu getirilen mükellefler kâgıt ortamında defter tutamazlar.
Bu mükellefler kâgıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamıs sayılırlar.
6. Yürürlük
6.1. Bu Teblig, yayımı tarihi itibarıyla yürürlüge girer.
Teblig olunur.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.